Link LB - Link Load Balancing

Link Load Balancing (Cân bằng tải đường truyền WAN) là một thuật ngữ dùng để chỉ việc quản lý lưu lượng được bắt đầu trong một mạng cục bộ được định sẵn để đi qua một trong các kết nối WAN. Bộ cân bằng tải liên kết nằm ở ranh giới LAN-WAN.

Link Load Balancing (LLB) – Cân bằng tải đường truyền WAN

1. Load balancer là gì? Load balancing (Cân bằng tải) là việc phân phối hiệu quả lưu lượng truy cập đến trên một nhóm backend servers, hay còn được gọi là server farm hoặc server pool. Các website hiện đại có lưu lượng truy cập cao phải phục vụ hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu […]

Xem chi tiết